Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. ”
Fiodor Dostojewski

Struktura zakładu

W skład Zakładu Poprawczego w Trzemesznie wchodzą:

  • Szkoły
  • Internat
  • Warsztaty szkolne
  • Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny

Oprócz tego struktury zakładu tworzą inne działy zapewniające realizację zadań placówki i zaspokajające potrzeby bytowe wychowanków, w tym: kuchnia, pralnia, kotłownia, ambulatorium i administracja.
Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest do przestrzegania praw nieletnich, i odpowiednio do zajmowanego stanowiska, bierze udział w ich resocjalizacji oraz jest dla nich pozytywnym przykładem.

Szkoła

Jednym z podstawowych praw młodego człowieka jest prawo do nauki. Respektując to prawo placówka zapewnia wychowankom naukę na dwóch poziomach: podstawowym i ponadpodstawowym. W Zakładzie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzemesznie
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Trzemesznie

Ilość oddziałów szkolnych w każdym roku szkolnym jest zmienna, zależy od liczby wychowanków w placówce i ich poziomu edukacji. Przydzielenie do klasy szkolnej również jest uzależnione od poziomu edukacyjnego wychowanka. Liczebność uczniów w klasie pozwala to na indywidualizację nauczania oraz pełne wykorzystanie pomocy naukowych. Szkoły są świetnie wyposażone. We wszystkich klasach znajdują się stanowiska komputerowe, tablice multimedialne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, które pozwalają prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i atrakcyjny.
Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz zająć programowych realizowane są też różnego rodzaju koła zainteresowań oraz odbywa się wiele konkursów przedmiotowych. Imprezy te mobilizują wychowanków do wytężonej pracy i w formie zabawy poszerzają ich wiedzę przedmiotową.
Szkoła na bieżąco współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu, Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz z wieloma organizacjami pozarządowymi i szkołami w regionie.

Internat

Internat jest miejscem wypoczynku, relaksu. Internat składa się z grup w których znajdują się pokoje wychowanków. Wyposażone w tapczany oraz biurka i krzesła. Stanowią dla chłopców enklawę prywatności. Pokoje w większości są jednoosobowe (na każdej z grup znajduje się tylko jedna sypialnia dwuosobowa). Świetlice każdej z pięciu grup, zaaranżowane są na podobieństwo rodzinnego pokoju dziennego, zapewniają warunki do przebywania, odpoczynku i pracy. Każda świetlica posiada niepowtarzalny wystrój, według pomysłu wychowanków. Indywidualna stylizacja grup sprzyja sympatycznej atmosferze, kształci i buduje więź wychowanków z placówką. W internacie odbywa się większość zajęć wychowawczych i terapeutycznych oraz zajęć kół zainteresowań (koło politechniczne, koło muzyczne, młody majsterkowicz, plastyczne, kulinarne). Niezależnie od udziału w zajęciach kół, wychowankowie są motywowaniu do udziału w wielu zajęciach o charakterze edukacyjnym, intelektualnym, turniejowym. Zajęcia te stanowią okazje do wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności, jak również zdobywaniu nowych oraz uczeniu się alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Przysposobienie wychowanka do adekwatnego funkcjonowania w rolach społecznych, placówka realizuje również poprzez uczestnictwo wychowanków w specjalnie do tego celu zorganizowanych zajęciach i projektach edukacyjnych.

Nieletni mają też zagwarantowany nieograniczony dostęp do posług religijnych. Placówką opiekuje się kapelan, a w internacie znajduje się kaplica w której odbywają się nabożeństwa i różne uroczystości religijne (np. bierzmowanie) Również w internacie znajdują się pomieszczenia kół zainteresowań

Do dyspozycji wychowanków, w ramach zajęć programowych (szkolnych i internatowych) znajduje się sala gimnastyczna z profesjonalną siłownią, sale rekreacyjne (sala bilardowa, sala darta, oraz table football-u), oraz plac rekreacyjny (z ogrodem kwiatowym, altaną, grillem i oczkiem wodnym), gdzie w ciepłych miesiącach odbywają się niektóre zajęcia i imprezy plenerowe. W ramach codziennego pobytu na świeżym powietrzu wychowankowie mają do dyspozycji boisko sportowe, do gry w piłkę, koszykówkę i piłkę siatkową.

O wystrój i modernizacje działu oraz zaplecza sportowego i rekreacyjnego dbają sami wychowankowie w ramach zajęć warsztatowych i porządkowych. Sprawia to, że nasi podopieczni uczą się doceniać warunki stworzone dla nich w placówce i poznają znaczenie wkładu własnego w polepszenie standardów w których przyjdzie im żyć.

Warsztaty szkolne
 

Podstawowym zadaniem warsztatów szkolnych jest organizacja oraz realizacja zajęć praktycznych dla uczniów w następujących zawodach:

  • Ślusarz obróbka ręczna
  • Ślusarz obróbka mechaniczna
  • Murarz  - tynkarz
  • Stolarz

Każdy zawód realizowany jest w osobnym dziale warsztatów. Każdy z działów składa się z dużej hali w której umieszczone są maszyny i urządzenia oraz łazienka i magazynek podręczny nauczyciela zawodu. Pomieszczenia warsztatowe spełniają wymogi bezpiecznej pracy oraz odpowiadają wymogom formalnym, co potwierdzają okresowe kontrole. Uczniowie szkoły podstawowej realizują przyuczenie do zawodu. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia odbywają praktyczną naukę zawodu zakończoną egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej realizują szkolenie kursowe. W Warsztatach organizowane są również kursy dla uczniów w zakresie operatorów wózków jezdniowych. Pozwala to na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które mogą okazać się przydatne po opuszczeniu przez nich placówki.

Praca jest sensowna i daje zadowolenie gdy jest na nią zapotrzebowanie. Dlatego warsztaty szkolne realizują zamówienia osób prywatnych i instytucji w zakresie usług poszczególnych nauczanych zawodów. W ramach działu ślusarskiego rozwija się kowalstwo artystyczne i metaloplastyka. Wychowankowie wykonują ogrodzenia, balustrady, elementy małej architektury typu lampy, świeczniki, zestawy kominkowe itp. Przy tego typu działalności zaangażowanie znajdują obydwa działy ślusarskie z uwagi na wykonywanie elementów ozdobnych przy użyciu obrabiarek. Na tego typu usługi jest stały zbyt dzięki czemu zachowana jest ciągłość pracy.

W dziale budowlanym rozwija się produkcja elementów betonowych wibrowanych, takich jak: kostka brukowa pełna i ażurowa, płyta, obrzeże chodnikowe oraz różne elementy ozdobne architektury ogrodowej. Uczniowie w dziale stolarskim wykonują szeroki zakres prac zaczynając od prac naprawczo – remontowych sprzętów z innych działów, a skończywszy na wykonywaniu mebli biurowych, mebli ogrodowych z litego drewna oraz wszelkich indywidualnych zamówień. Praca przy tej produkcji stanowi duże wyzwanie dla uczniów ze względu na konieczność przestrzegania reżimu technologicznego. Uczy ich obowiązkowości, konsekwencji w działaniu oraz zdyscyplinowania. Kadrę pedagogiczną Warsztatów stanowią nauczyciele przede wszystkim o wysokich kwalifikacjach praktycznych. Warsztaty Szkolne prowadzą na bieżąco działalność w zakresie remontów i modernizacji zarówno w dziale jak i na rzecz innych agend placówki. Ponadto współpracują z placówkami oświatowymi z terenu miasta min. wykonując nieodpłatnie drewniane zabawki, pomoce naukowe oraz dokonując drobnych remontów. W ciągu roku szkolnego warsztaty organizują konkursy i turnieje (konkurs czystości działów, konkurs znajomości przepisów bhp i ppoż., turniej o najlepszego ucznia w zawodzie.

 

Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność polegającą na badaniu i obserwacji wychowanków szczególnie w początkowym okresie ich pobytu w Zakładzie, w zakresie poznawczego i emocjonalnego rozwoju osobowości, analizy trudności wychowawczych i przyczyn warunkujących zaburzenia zachowania. We współpracy z pracownikami pedagogicznymi i wychowankiem, przygotowuje Indywidualny Plan Resocjalizacji. Kwalifikuje wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej. Prowadzi doradztwo dla nieletnich i ich bliskich, działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych. Jest odpowiedzialny za kontakty środowiskowe w miejscu zamieszkania wychowanków, w tym działania zmierzające do nawiązania lub poprawy relacji z bliskimi, pomoc w usamodzielnianiu, wyszukiwanie środowiska zastępczego oraz doraźną kontrolę (za pośrednictwem powołanych do tego instytucji) nieletnich przebywających na urlopie, przepustce, oraz umieszczonych poza Zakładem.

Podstawowe działania Zespołu w ramach bezpośredniej pracy z wychowankiem prowadzone są między innymi w formie treningów, zajęć specjalistycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, warsztatów i terapii indywidualnej.

Współpraca Zespołu z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi ukierunkowana jest na udzielanie porad w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych, pomoc w realizacji indywidualnych programów resocjalizacji, współpracę z rodzicami dotyczącą informacji w zakresie zachowań nieletnich i ich postępów w procesie resocjalizacji.

Zespół prowadzi również okresowe i comiesięczne analizy sytuacji wychowawczej i atmosfery w placówce, badania poczucia bezpieczeństwa wychowanków, badania stopnia zadowolenia z posiłków, badania socjometryczne i inne dotyczące wychowanków i funkcjonowania placówki. Informacje w ten sposób pozyskiwane służą lepszej pracy wychowawczej i bezpieczeństwu Zakładu. W obszarze działalności zespołu znajdują się również organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników pedagogicznych placówki.

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29