Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Najtrudniejsza rzecz w życiu, to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić.”
David Russell

O Placówce

Podstawowe informacje o placówce

Zakład jest przeznaczony dla nieletnich, którzy ukończyli 16 lat, a w wyjątkowych przypadkach ukończyli 15 lat, i wymagają wzmożonych oddziaływań wychowawczych lub terapeutycznych, lub dopuścili się określonych czynów karalnych wymienionych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.  Umieszczenie nieletniego w następuje na podstawie orzeczenia sądu.

W zakładach o wzmożonym nadzorze wychowawczym praca resocjalizacyjna polega w szczególności na zaplanowaniu indywidualnych oddziaływań wychowawczych, w tym zajęć edukacyjnych, korekcyjnych i terapeutycznych, z możliwością czasowego ograniczenia kontaktów z grupą wychowawczą;  określeniu porządku dla poszczególnych grup wychowawczych, oddziałów szkolnych, grup warsztatowych oraz możliwości czasowego ograniczenia kontaktów z innymi nieletnimi. Zajęcia w poszczególnych grupach mają ściśle określony porządek. W Zakładzie dla każdego wychowanka opracowany zostaje indywidualny plan oddziaływań.
Kształcenie ogólne i zawodowe, praktyczna nauka zawodu oraz zajęcia w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi się na terenie zakładu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla wychowanków wykazujących poprawę w zachowaniu mogą być organizowane zajęcia w czasie wolnym od nauki i pracy poza zakładem pod bezpośrednim i stałym nadzorem pracowników zakładu.

(opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.)

 

Nadzór nad ZP w Trzemesznie

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art.340 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.


Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).


Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Informacje o szkołach w ZP w Trzemesznie

W Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzemesznie
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Trzemesznie

więcej informacji na temat rozwoju i edukacji znajduje się w zakładce Struktura zakładu

 

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29