Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”
Św. Augustyn

O Placówce

Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Trzemesznie jest placówką resocjalizacyjną o wzmożonym nadzorze wychowawczym. Jedną z dwóch tego typu placówek w Polsce. Zakład jest przeznaczony dla nieletnich, wobec których sąd orzekł umieszczenie w tego rodzaju zakładzie. W zakładzie poprawczym o wzmożonym nadzorze wychowawczym mogą być na przykład umieszczeni nieletni, którzy popełnili czyn karalny będąc wychowankiem innego zakładu oraz nieletni dezorganizujący pracę w innych zakładach. Nieletni umieszczeni w placówce muszą mieć ukończone 16 lat, a wyjątkowych przypadkach lat 15.

W zakładzie poprawczym o wzmożonym nadzorze wychowawczym kształcenie, nauka zawodu oraz zajęcia w czasie wolnym od nauki i pracy prowadzi się na terenie Zakładu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dla wychowanków wykazujących poprawę w zachowaniu mogą być organizowane zajęcia poza zakładem pod bezpośrednim i stałym nadzorem pracowników Zakładu.

Liczba wychowanków w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym powinna wynosić 4 osoby, a liczebność wychowanków w grupie warsztatowej powinna być o połowę mniejsza.

Zajęcia w poszczególnych grupach mają ściśle określony porządek. W Zakładzie dla każdego wychowanka opracowany zostaje indywidualny plan oddziaływań wychowawczych, w tym zajęć edukacyjnych, korekcyjnych i terapeutycznych. W wyjątkowych przypadkach zajęcia z wychowankiem mogą być też prowadzone w warunkach czasowego ograniczenia kontaktów z grupą.

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z późn. zm.)

 

Organizacja administracyjna placówki

w opracowaniu

Nadzór nad ZP w Trzemesznie

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).


Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).


Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Informacje o szkołach w ZP w Trzemesznie

W Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzemesznie
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Trzemesznie

więcej informacji na temat rozwoju i edukacji znajduje się w zakładce Struktura zakładu

 

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29