Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. ”
Paulo Coelho

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:
 

 

Administratorem  danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Poprawczego w Trzemesznie.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO.
Administrator danych powołał Inspektora ochrony Danych z którym można się kontaktować na adres e-mail piotr-blaszyk@wp.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej,  każda osoba, której dane osobowe są w posiadaniu Administratora Danych Osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody  każdy ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Dane osobowe są nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

W Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie jest stosowany monitoring w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29