Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Twoje jedzenie powinno być twoim lekarstwem”
Hipokrates

Dla rodziców

W tym dziale uzyskacie Państwo informacje na temat podstawowych zasad pobytu wychowanków w placówce, w tym przyjętych procedur przyjmowania i zwalniania wychowanków, regulaminu odwiedzin, kontaktów telefonicznych z wychowankami i pracownikami, przesyłania paczek oraz zasad udzielania urlopów i przepustek. Znajdują się też w nim wzory dokumentów do pobrania oraz ankieta dla rodziców.
Wypełnienie przez Państwa wspomnianej ankiety umożliwi nam poznanie waszych obaw i oczekiwań, oraz  pomoże w planowaniu pracy wychowawczej i pozwoli lepiej sprawować pieczę nad waszymi synem, wnukiem, podopiecznym. Ankietę można wysłać do nas w formie elektronicznej na adres mailowy lub korespondencyjnej.
Niezależnie od Państwa indywidualnych kontaktów z Zakładem, raz na semestr otrzymacie Państwo korespondencyjnie informacje o postępach w resocjalizacji podopiecznego.

Regulamin odwiedzin

Wychowankowie przebywający w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie mają możliwość korzystania z odwiedzin rodziny oraz innych osób, po spełnieniu wymagań wynikających z Regulaminu Zakładu. Zgody na odwiedziny udziela Dyrektor Zakładu, a podczas jego nieobecności osoba odpowiedzialna za pracę placówki. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach 10.00 – 14.00, nie dłużej jednak niż dwie godziny. Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają zgody Dyrektora Zakładu.
Osoby odwiedzające powinny okazać się dokumentem potwierdzającym ich tożsamość. Odwiedziny odbywają się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. W czasie spotkań zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych i napojów wcześniej skontrolowanych przez osobę nadzorującą odwiedziny. Możliwe jest przekazywanie paczek z żywnością i artykułami, których posiadanie nie jest sprzeczne z Regulaminem Zakładu na zasadach przyjętych odnośnie przesyłania paczek podanych poniżej.
W razie stwierdzenia próby przemycenia przedmiotów zakazanych w tym narkotyków, zostają one zatrzymane i uruchomione są czynności prawne.
W przypadku naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odwiedzin, może być ono przerwane lub zakończone przed upływem przewidzianego na nie czasu. O zasadach i sposobach odbywania odwiedzin informuje się osoby odwiedzające przed ich rozpoczęciem.

Zasady przesyłania paczek do wychowanek

Nieletni umieszczony w zakładzie może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku. których posiadanie jest zgodnie z regulaminem to jest:
Produkty spożywcze nie psujące się typu: batony, czekolada, dropsy, lizaki, ciastka, wafelki, cukier, słodzik, owoce, cukierki, kawa, herbata, napoje chłodzące w opakowaniach plastikowych zupki instant.
Artykuły i przybory papiernicze typu: papeteria, znaczki, długopisy, ołówki, kredki, zeszyty, kalendarze, albumy do zdjęć, oraz gazety i czasopisma, ale po uzgodnieniu z kierownikiem Internatu.
Środki audiowizualne: kasety, płyty, CD i DVD, zdjęcia (w przypadku nagrań i zdjęć, ich treść będzie podlegała kontroli i może zostać zatrzymana)
Odzież: dresy, spodnie, spodenki, koszule, podkoszulki, buty, obuwie sportowe, kurtki, czapki, skarpety.
Przybory toaletowe: Pianka i żel do golenia, szczoteczki, pasty do zębów, kosmetyki.
Paczka nieletniego podlega kontroli w obecności nieletniego. Przez kontrolę rozumie się oględziny i sprawdzenie opakowania paczki oraz kontrolę przedmiotów w niej zawartych, również z możliwością użycia urządzeń technicznych.  Znalezione w trakcie kontroli paczki nieletniego przedmioty, których nieletni nie może posiadać, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół.
Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.

Kieszonkowe

Nieletni umieszczony w Zakładzie otrzymuje na własne wydatki kieszonkowe wypłacane ze środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie zakładu. Może również otrzymywać pieniądze od rodziców, opiekunów lub organizacji. Prosimy by przesyłać pieniądze nie w korespondencji tylko w formie przekazu pocztowego na imię i nazwisko wychowanka oraz adres placówki albo, po wcześniejszym poinformowaniu pracownika Zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego lub kierownikiem Internatu, na konto sum depozytowych przeznaczone do obsługi środków wpłacanych dla wychowanków o numerze: 43101014690011371391201000. W tym przypadku prosimy o wyraźne podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska wychowanka. W innym wypadku pieniądze zostaną zwrócone. Przesłane pieniądze zostaną przekazane do depozytu pieniężnego wychowanka i będzie on mógł dysponować nimi robiąc zakupy, wg zasad wypiski.

Korespondencja wychowanków

Korespondencja nieletniego umieszczonego w Zakładzie podlega nadzorowi. W przypadku podejrzenia, że korespondencja nieletniego zawiera treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu lub w zasady moralności publicznej lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces resocjalizacji lub proces leczenia nieletniego, korespondencja ta podlega także cenzurze. W przypadku stwierdzenia takich treści, korespondencja nieletniego może zostać zatrzymana. W takim przypadku nieletniemu można przekazać ważną wiadomość zawartą w zatrzymanej korespondencji.
Korespondencja nieletniego z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Pacjenta, organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem, nie podlega nadzorowi, cenzurze i zatrzymaniu.
Nieletniemu nie udostępnia się korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej. Znalezione w trakcie nadzoru korespondencji nieletniego przedmioty, których nieletni nie może posiadać, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt ośrodka albo zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół.  
Jeżeli znaleziono w korespondencji przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie jest nadzorowana i cenzurowana przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego. Decyzję o cenzurowaniu lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego oraz pozostałych wyżej podanych działaniach  podejmuje Dyrektor Zakładu. O cenzurze lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego dyrektor niezwłocznie zawiadamia nieletniego oraz, na jego żądanie, sąd rodzinny, podając powody tej decyzji.

Zasady przyjmowania i zwalniania wychowanków z Zakładu

Dyrektor Zakładu przyjmuje nieletniego do Zakładu na podstawie prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka poprawczego lub postanowienia o przeniesieniu nieletniego do zakładu, skierowania albo przeniesienia do zakładu, oraz nakazu przyjęcia wydanego przez sąd.
Po doprowadzeniu nieletniego przyjmuje Dyrektor Zakładu i przeprowadza z nim rozmowę, zapoznaje nieletniego z jego prawami i obowiązkami, zasadami pobytu w zakładzie oraz poucza o terminie i sposobie składania zażaleń, co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.
Po przyjęciu do Zakładu nieletniego umieszcza się na okres nie dłuższy niż 14 dni w Izbie Adaptacyjnej w celu przeprowadzenia rozmowy wstępnej, poddania go wstępnym badaniom lekarskim i zabiegom higieniczno-sanitarnym, oraz badaniom osobo poznawczym.
Psycholog lub pedagog przeprowadza rozmowę wstępną z nieletnim oraz poddaje nieletniego badaniom osobo poznawczym w celu diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej, zindywidualizowania procesu resocjalizacji, zapobiegania wzajemnej demoralizacji nieletnich oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego zakładu. Wobec nieletniego umieszczonego w izbie adaptacyjnej psycholog lub pedagog opracowuje plan adaptacyjny, podlegający akceptacji dyrektora zakładu. Nieletni umieszczony w izbie adaptacyjnej może brać udział w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. W tym okresie prowadzi się z nim równocześnie rozmowy na temat przebiegu jego pobytu w zakładzie, przedstawia ofertę placówki oraz zapoznaje z wymaganiami.
Po okresie adaptacji wychowanek jest włączany do odpowiedniej grupy internatowej, klasy szkolnej i grupy warsztatowej, następnie realizuje opracowany dla niego indywidualny plan resocjalizacji.
Zwolnienie nieletniego z zakładu następuje na podstawie orzeczenia sądu i nakazu zwolnienia oraz w związku z ustaniem wykonywania środka poprawczego z mocy prawa. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zakładu uzgadnia z rodzicami albo z tym z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, lub opiekunem nieletniego sposób jego odebrania z Zakładu.
Wcześniejsze opuszczenie przez wychowanka placówki może nastąpić w wyniku warunkowego zwolnienia przez sąd rodzinny na wniosek złożony przez nieletniego, jego rodziców,  rodzica pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje lub opiekuna prawnego
W kwestii udzielenia wychowankowi pomocy po opuszczeniu placówki, Zakład w zakresie swoich kompetencji współpracuje również z instytucjami do tego powołanymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy rodzinie.

Urlopy i przepustki

Nagroda w postaci przepustki może być udzielona nieletniemu umieszczonemu w Zakładzie po upływie 5 miesięcy pobytu w zakładzie. Nagroda w postaci urlopu, w danym roku kalendarzowym, może być udzielona nieletniemu umieszczonemu w zakładzie po upływie 6 miesięcy pobytu, w wymiarze do 21 dni. Wymiar pierwszego urlopu nie może być dłuższy niż 7 dni.
Urlopujemy naszych wychowanków najczęściej w okresie Świąt Wielkanocnych, wakacji letnich i Świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem udzielenie urlopu wychowankowi obwarowane jest odpowiednim zachowaniem wychowanka (które wymiernie określa co najmniej III stopień w zakładowym systemie ocen z resocjalizacji), pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych, lub członka rodziny czy instytucji która zgadza się na przyjęcie wychowanka na urlop), oraz pisemną zgodą sądu rodzinnego.
Jeżeli ponadto przeciwko wychowankowi toczy się postępowanie w prokuraturze lub sądzie, udzielenie jemu nagrody w postaci urlopu wymaga zgody organu prowadzącego postępowanie.
Na naszej stronie internetowej znajduje się do pobrania druk pisemnej zgody na urlopowanie, do wykorzystania.

(opracowano na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych)


 

Dokumenty do pobrania

   Ankieta dla rodziców

    Oświadczenie odnoście zgody na urlopowanie

    Wzór wniosku o warunkowe zwolnienie


 


 

 

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

P.o. dyrektora ZP:
mgr Łukasz Staszewski

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29