Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Życie to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających przesłanek.”
Samuel Butler

Dla rodziców

W tym dziale uzyskacie Państwo informacje na temat podstawowych zasad pobytu wychowanków w placówce, w tym: przyjętych procedur przyjmowania i zwalniania wychowanków, regulaminu odwiedzin, kontaktów telefonicznych z wychowankami i pracownikami, przesyłania paczek oraz zasad udzielania urlopów i przepustek. Znajdują się też w nim wzory dokumentów do pobrania oraz ankieta dla rodziców.

Wypełnienie przez Państwa wspomnianej ankiety umożliwi nam poznanie waszych obaw i oczekiwań, oraz  pomoże w planowaniu pracy wychowawczej i pozwoli lepiej sprawować pieczę nad waszymi synem, wnukiem, podopiecznym. Ankietę można wysłać do nas w formie elektronicznej na adres mailowy lub korespondencyjnej.

Niezależnie od Państwa indywidualnych kontaktów z zakładem, raz na semestr otrzymacie Państwo korespondencyjnie informacje  o postępach w resocjalizacji.

Regulamin odwiedzin

Wychowankowie przebywający w ZP w Trzemesznie mają możliwość korzystania z odwiedzin rodziny oraz innych osób po spełnieniu wymagań wynikających z Regulaminu Zakładu. Zgody na odwiedziny udziela Dyrektor Zakładu, a podczas jego nieobecności osoba odpowiedzialna za pracę placówki. Widzenia odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach 10.00 – 14.00, nie dłużej jednak niż dwie godziny.


Osoby odwiedzające powinny okazać się dokumentem potwierdzającym ich tożsamość. Widzenia odbywają się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. W czasie spotkań zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych i napojów wcześniej skontrolowanych przez osobę nadzorującą widzenie. Możliwe jest przekazywanie paczek z żywnością i artykułami, których posiadanie nie jest sprzeczne z Regulaminem Zakładu. W paczkach nie mogą znajdować się artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, ani też artykuły w opakowaniach uniemożliwiających kontrolę ich zawartości. Artykuły żywnościowe nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności wychowanka.


W razie stwierdzenia próby przemycenia przedmiotów zakazanych w tym narkotyków, zostają one zatrzymane i uruchomione czynności prawne.


W przypadku naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odwiedzin widzenie może być przerwane lub zakończone przed upływem przewidzianego na nie czasu. Decyzję o przerwaniu lub skróceniu odwiedzin podejmuje osoba, która jej udzieliła.
O zasadach i sposobach odbywania odwiedzin informuje się osoby odwiedzające przed rozpoczęciem widzenia.

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z późn. zm. i Regulaminu Zakładu Poprawczego w Trzemesznie )

Zasady przesyłania paczek do wychowanek

Wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, których posiadanie jest zgodnie z regulaminem to jest:

 

  • Produkty spożywcze nie psujące się typu: batony, czekolada, dropsy, lizaki, ciastka, wafelki, cukier, słodzik, owoce, cukierki, kawa, herbata, napoje chłodzące w opakowaniach plastikowych zupki instatnt.
  • Artykuły i przybory papiernicze typu: papeteria, znaczki, długopisy, ołówki, kredki, zeszyty, kalendarze, albumy do zdjęć, oraz gazety i czasopisma, ale po uzgodnieniu z kierownikiem internatu
  • Środki audiowizualne: kasety, płyty, CD i DVD, zdjęcia (w przypadku nagrań i zdjęć, ich treść będzie podlegała kontroli i może zostać zatrzymana)
  • Odzież: dresy, spodnie, spodenki, koszule, podkoszulki, buty, obuwie sportowe, kurtki, czapki, skarpety.
  • Przybory toaletowe: Pianka i żel do golenia, szczoteczki, pasty do zębów, kosmetyki itp.

Zawartość każdej paczki jest kontrolowana przy wychowanku. Zawartość niezgodna regulaminem jest zatrzymywana i przekazywana do depozyty wychowanka.

 

Kieszonkowe

Wychowanek w placówce ma wypłacanie kieszonkowe, które może spożytkować na drobne wydatki. Może również otrzymywać pieniądze od rodziców, innych osób prywatnych, instytucji lub organizacji. Prosimy jednak by przesyłać je nie w korespondencji tylko w formie przekazu pocztowego na imię i nazwisko wychowanka oraz adres placówki. Przesłane pieniądze zostaną przekazane do depozytu pieniężnego wychowanka i będzie on mógł dysponować nimi robiąc zakupy, wg zasad wypiski.

Korespondencja wychowanków

Kontakty korespondencyjne wychowanków nie podlegają ograniczeniom. Korespondencja, z wyłączeniem kontaktów z instytucjami (na przykład sądami, kuratorem, Ministerstwem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich), w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera treści godzące z porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, zasady moralności publicznej, bądź może negatywnie wpłynąć na przebieg resocjalizacji, może być kontrolowana przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika pedagogicznego (psychologa lub pedagoga).

 

W razie stwierdzenia takich treści korespondencja podlega zatrzymaniu, o czym powiadamia się wychowanka oraz opiekujący się nim sąd rodzinny. Wychowanek jest powiadamiany o powodach jej zatrzymania i może złożyć odwołanie.

Zasady przyjmowania i zwalniania wychowanków z zakładu

Dyrektor zakładu jest obowiązany przyjąć nieletniego do zakładu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o umieszczeniu w zakładzie oraz nakazu przyjęcia wystawionego przez sąd rodzinny i skierowania wystawianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Po doprowadzeniu do zakładu, dyrektor placówki niezwłocznie powiadamia o tym listownie sąd rodzinny i rodziców lub opiekunów wychowanka.


Nieletni jest zapoznawany ze swoimi prawami i obowiązkami oraz zasadami pobytu w zakładzie  (co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem).


Po przyjęciu nieletni do 14 dniu przebywa w izbie przejściowej, gdzie poddawany jest koniecznym badaniom lekarskim i psychologicznym, rozmawia z pracownikami, poznaje regulamin i zasady pobytu w zakładzie. W tym okresie prowadzi się z nim również rozmowy na temat przebiegu jego pobytu w zakładzie, przedstawia ofertę placówki oraz zapoznaje z wymaganiami jakim musi sprostać by ją przedt5erminoiwo opuścić. W oparciu o te rozmowy opracowuje się dla wychowanka indywidualny plan resocjalizacji.


Po okresie adaptacji wychowanek jest włączany do odpowiedniej grupy internatowej, klasy szkolnej i grupy warsztatowej, następnie realizuje swój indywidualny plan resocjalizacji.
Opuszczenie przez wychowanka zakładu następuje automatycznie, z mocy Ustawy z dnia 26,10,1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, po ukończeniu przez niego 21 lat. Wcześniejsze opuszczenie przez wychowanka placówki może nastąpić w wyniku warunkowego zwolnienia przez sąd rodzinny (na wniosek zakładu poprawczego, rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka lub samego wychowanka). Zwolnienie wychowanka z zakładu następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego i wystawionego przez sąd nakazu zwolnienia, chyba że zwolnienie następuje w związku z ustaniem wykonywania środka poprawczego z mocy prawa.


W kwestii udzielenia wychowankowi pomocy po opuszczeniu placówki, zakład w zakresie swoich kompetencji współpracuje z instytucjami do tego powołanymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy rodzinie.

Urlopy i przepustki

Urlop i przepustka są nagrodami, które przyznaje się jako szczególne środki oddziaływania wychowawczego. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pierwsza przepustka może być udzielona wychowankowi naszego zakładu najwcześniej po upływie 5 miesięcy pobytu, zaś pierwszy urlop, najwcześniej po upływie 6 miesięcy pobytu w zakładzie i to w wymiarze (pierwszy urlop) do 7 dni (kolejne urlopy mogą być dłuższe). To samo rozporządzenie określa wymiar urlopu na maksymalnie 21 dni w rozliczeniu w roku kalendarzowym.

 

Urlopujemy więc naszych wychowanków najczęściej w okresie Świąt Wielkanocnych, wakacji letnich i Świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem udzielenie urlopu wychowankowi obwarowane jest odpowiednim zachowaniem wychowanka (które wymiernie określa co najmniej III stopień w zakładowym systemie ocen z resocjalizacji), pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych, lub członka rodziny czy instytucji która zgadza się na przyjęcie wychowanka na urlop), oraz pisemną zgodą sądu rodzinnego.

 

Jeżeli ponadto przeciwko wychowankowi toczy się postępowanie w prokuraturze lub sądzie karnym, udzielenie jemu nagrody w postaci urlopu wymaga zgody organu prowadzącego postępowanie.
Na naszej stronie internetowej znajduje się do pobrania druk pisemnej zgody na urlopowanie, do wykorzystania.

Dokumenty do pobrania

   Ankieta dla rodziców

    Oświadczenie odnoście zgody na urlopowanie

    Wzór wniosku o warunkowe zwolnienie


 


 

 

Kontakt

ZP w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno
ul. Adama Mickiewicza 35

Dyrektor ZP:
mgr Grzegorz Grzegorek

call61 41 54 259

Fax: 61 42 90 309

sekretariat@trzemeszno.zp.gov.pl

Większa czcionka
Kontrast klasyczny

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29