Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie. ”
Terry Pratchett

ZDK

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność polegającą na badaniu i obserwacji wychowanków szczególnie w początkowym okresie ich pobytu w Zakładzie w zakresie poznawczego i emocjonalnego rozwoju osobowości, analizy trudności wychowawczych i przyczyn warunkujących zaburzenia zachowania. W skład zespołu wchodzą dwóch pedagogów i dwóch psychologów.

 

Zespół przygotowuje we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Indywidualny plan resocjalizacji. Praca zespołu diagnostyczno-korekcyjnego jest ukierunkowana na kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej w związku z ich zaburzonymi zachowaniami poprzez:
zajęcia terapeutyczne w formie różnorodnych zajęć wyrównujących stany emocjonalne oraz korygujących zachowania i postawy nieletnich, doradztwo wychowawcze wobec nieletnich i ich rodziców w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach trudnych. Ponadto Zespół odpowiedzialny za kontakty środowiskowe w miejscu zamieszkania wychowanków, pomoc w usamodzielnianiu, nawiązywaniu i poprawie relacji z bliskimi, wyszukiwanie środowiska zastępczego oraz doraźną kontrolę (za pośrednictwem powołanych do tego instytucji) nieletnich przebywających na urlopie, przepustce i art. 90 upn.

 


Współpraca Zespołu z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi ukierunkowana jest na: udzielanie porad w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych, pomoc w realizacji indywidualnych programów resocjalizacji, współpracę z rodzicami dotyczącą informacji w zakresie zachowań nieletnich i ich postępów w procesie resocjalizacji. Zespół prowadzi również okresowe i comiesięczne analizy sytuacji wychowawczej i atmosfery w placówce okresowe badania socjometryczne i inne dot. Wychowanków i funkcjonowania placówki. Informacje w ten sposób pozyskiwane służą lepszej pracy wychowawczej i bezpieczeństwa zakładu….

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29