Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. ”
Paulo Coelho

Zasady przyjmowania i zwalniania wychowanków z zakładu

Dyrektor zakładu jest obowiązany przyjąć nieletniego do zakładu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o umieszczeniu w zakładzie oraz nakazu przyjęcia wystawionego przez sąd rodzinny i skierowania wystawianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Po doprowadzeniu do zakładu, dyrektor placówki niezwłocznie powiadamia o tym listownie sąd rodzinny i rodziców lub opiekunów wychowanka.


Nieletni jest zapoznawany ze swoimi prawami i obowiązkami oraz zasadami pobytu w zakładzie  (co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem).


Po przyjęciu nieletni do 14 dniu przebywa w izbie przejściowej, gdzie poddawany jest koniecznym badaniom lekarskim i psychologicznym, rozmawia z pracownikami, poznaje regulamin i zasady pobytu w zakładzie. W tym okresie prowadzi się z nim również rozmowy na temat przebiegu jego pobytu w zakładzie, przedstawia ofertę placówki oraz zapoznaje z wymaganiami jakim musi sprostać by ją przedt5erminoiwo opuścić. W oparciu o te rozmowy opracowuje się dla wychowanka indywidualny plan resocjalizacji.


Po okresie adaptacji wychowanek jest włączany do odpowiedniej grupy internatowej, klasy szkolnej i grupy warsztatowej, następnie realizuje swój indywidualny plan resocjalizacji.
Opuszczenie przez wychowanka zakładu następuje automatycznie, z mocy Ustawy z dnia 26,10,1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, po ukończeniu przez niego 21 lat. Wcześniejsze opuszczenie przez wychowanka placówki może nastąpić w wyniku warunkowego zwolnienia przez sąd rodzinny (na wniosek zakładu poprawczego, rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka lub samego wychowanka). Zwolnienie wychowanka z zakładu następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego i wystawionego przez sąd nakazu zwolnienia, chyba że zwolnienie następuje w związku z ustaniem wykonywania środka poprawczego z mocy prawa.


W kwestii udzielenia wychowankowi pomocy po opuszczeniu placówki, zakład w zakresie swoich kompetencji współpracuje z instytucjami do tego powołanymi, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy rodzinie.
 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29