Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Najtrudniejsza rzecz w życiu, to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić.”
David Russell

Statut klubu

Ramowy Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Kiliński”

 

Rozdział 1


Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1


Uczniowski Klub Sportowy „Kiliński”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2


1.Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Trzemeszno.
2.Siedzibą Klubu jest Zakład Poprawczy.

 

§ 3


Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej             i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4


1.Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

 

2.Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

 

Cel i środki  działania

 

§ 6


Celem Klubu jest:


1)planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2)angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3)uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4)organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5)organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6)organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7)kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

§ 7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem zakładu, dyrektorem szkoły, kierownikiem internatu, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

 

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków     i działaczy oraz pomocy sponsorów.

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9


Członkowie Klubu dzielą się na:
1)zwyczajnych,
2)wspierających

 

§ 10


1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2.Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:


1)uczestnictwa w walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2)zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3)uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych, organizowanych przez Klub,
4)korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez zarząd Klubu,
5)korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12


Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

 

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

1)uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych  Zebraniach Klubu,
2)zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3)korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14


Do obowiązków członków Klubu należy:


1)branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2)przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3)godne reprezentowanie barw Klubu,
4)płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 15


Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:


1)dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2)skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 

a)umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b)niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

 

3)działania na szkodę Klubu,
4)rozwiązanie Klubu.

 

Rozdział 4
Władze Klubu

 

§ 16

 

1.Władzami Klubu są:


1)Walne Zebranie Klubu,

2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna.


2.Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym  lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3.Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:


1)z własnej inicjatywy,
2)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)na wniosek 1/3 ogółu członków.


5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 18


1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:


1)uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,
6)ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.


2.Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.


3.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19


1.Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezes i sekretarza.


2.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.


3.Do ważności uchwał zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym prezesa i sekretarza.


4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem.

 

§ 20


Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:


1)reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3)uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4)powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5)przyjmowanie i skreślanie członków,
6)zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7)składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21


1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.


2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 22

 


1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.


2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.


3.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 

5.Do czynności Komisji rewizyjnej należy:


1)przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2)wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,


3)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,


4)składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień                      i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,


5)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 23


1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany  z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie                      ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.


2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


3.Odwołany lub zawieszony członek Komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 24


W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5


Wyróżnienia i kary

 

§ 25


1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26


1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:


1)upomnienia,
2)nagany,
3)zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy
4)wykluczenia.


2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
 

Rozdział 6


Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27


1.Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze Klubu składają się:
1)składki członkowskie,
2)darowizny i zapisy,
3)dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
4)dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
5)dochody z majątku,
6)dochody z działalności gospodarczej,
7)inne wpływy.


§ 28


Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7


Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 29


Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.

 

§ 30


1. Rozwiązanie się klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.


 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29