Zakład Poprawczy w Trzemesznie

“ Humor to najlepsze koło ratunkowe na burze życia. ”
Wilhelm Raabe

Regulamin odwiedzin

Wychowankowie przebywający w ZP w Trzemesznie mają możliwość korzystania z odwiedzin rodziny oraz innych osób po spełnieniu wymagań wynikających z Regulaminu Zakładu. Zgody na odwiedziny udziela Dyrektor Zakładu, a podczas jego nieobecności osoba odpowiedzialna za pracę placówki. Widzenia odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach 10.00 – 14.00, nie dłużej jednak niż dwie godziny.


Osoby odwiedzające powinny okazać się dokumentem potwierdzającym ich tożsamość. Widzenia odbywają się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu pod nadzorem strażnika. W czasie spotkań zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych i napojów wcześniej skontrolowanych przez osobę nadzorującą widzenie. Możliwe jest przekazywanie paczek z żywnością i artykułami, których posiadanie nie jest sprzeczne z Regulaminem Zakładu. W paczkach nie mogą znajdować się artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, ani też artykuły w opakowaniach uniemożliwiających kontrolę ich zawartości. Artykuły żywnościowe nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności wychowanka.


W razie stwierdzenia próby przemycenia przedmiotów zakazanych w tym narkotyków, zostają one zatrzymane i uruchomione czynności prawne.


W przypadku naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odwiedzin widzenie może być przerwane lub zakończone przed upływem przewidzianego na nie czasu. Decyzję o przerwaniu lub skróceniu odwiedzin podejmuje osoba, która ich udzieliła.
O zasadach i sposobach odbywania odwiedzin informuje się osoby odwiedzające przed rozpoczęciem widzenia.

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z późn. zm. i Regulaminu Zakładu Poprawczego w Trzemesznie )
 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29